Sidhuvudbild

Nominering

Nominering RDK
Medlemmar i RDK är välkomna med sina nomineringsförslag. Tänk på att personer som föreslås måste vara tillfrågade om de ställer upp i att bli invalda/omvalda i RDK:s styrelse/valberedning samt vara medlem i LSF.

Förslag måste ske skriftligt per brev eller e-post till RDK:s valberedning, gärna med kopia till RDK:s styrelseordförande Maria Johansson. Förslagen ska innehålla personuppgifter, arbetsplats, hemadress, telefon till arbetet och gärna e-postadress.

Nominering ska vara valberedning (och styrelseordförande) tillhanda senast den 19 december innevarande år för att gälla nästkommande år.

Ordförande
Maria Johansson - vald till 2020

Kassör
Åsa Wresros - vald till 2021

Ledamöter
Agneta Karlsson - vald till 2020
Helena Svantesson - vald till 2021 (vice ordförande)
Malin Isaksson - vald till 2020
Maria Svensson Boreklev - vald till 2020
Sofie Larsson - vald till 2021

Valberedning
Jenny Eriksson (sammankallande)
Irene Eriksson
Vakant
Valberedningen är vald på ett år i taget.