Sidhuvudbild

Nominering

Nominering RDK
Medlemmar i RDK är välkomna med sina nomineringsförslag. Tänk på att personer som föreslås måste vara tillfrågade om de ställer upp i att bli invalda/omvalda i RDK:s styrelse/valberedning samt vara medlem i LSF.

Förslag måste ske skriftligt per brev eller e-post till RDK:s valberedning. Förslagen ska innehålla personuppgifter, arbetsplats, hemadress, telefon till arbetet och gärna e-postadress.

Nominering ska vara valberedning tillhanda senast den 31 december innevarande år för att gälla nästkommande år.

WHO